Select Page

Суштинската улога на клиничките лаборатории во оваа пандемија не е само во тестовите за детекција на самиот вирус, туку и во следење на пациентите во секоја фаза на заболувањето.

Биохемиското следење на пациентите со COVID-19 со помош на лабораториски тестови е клучно за проценка на сериозноста и прогресијата на болеста, како и за следење на третманот. Одредени лабораториски тестови се поврзани со неповолна прогресија на COVID-19 и даваат важни прогностички информации.

Подолу е вклучена препорачана листа за лабораториски тестирања заснована на тековната литература (International Federation of Clinical laboratories IFCC) заедно со главните лабораториски абнормалности, кај возрасни пациенти со COVID-19.

Посебно е важно да се истакне дека покрај најчестите рутински лабораториски тестови, новите докази сугерираат дека пациентите со тежок COVID-19 може да бидат изложени на ризик од синдром на цитокинска бура.

Тестовите за цитокини, особено тестот IL-6, треба да се користат каде што е можно за да се процени состојбата кај тешко болните пациенти со COVID-19.

ЛАБОРАТОРИСКА АНАЛИЗАНајчести ОТСТАПУВАЊА кај COVID-19
Комплетна крвна сликаЗголемен број на неутрофили (леукоцитоза со неутрофилија)Намален број на лимфоцитиНамален хемоглобинНамален број на тромбоцити
CRP ( Ц-реактивен протеин)Зголемување – маркер за воспаление
ASAT, ALATЗголемување –ензими за функција на црниот дроб
LDHЗголемување – маркер за црниот дроб или мултиорганско зафаќање
Уреа, КреатининЗголемување- маркери за бубрежна функција
Вкупен билирубинЗголемување –зафаќање на функција на црн дроб
АлбуминНамалување – зафаќање на функција на црн дроб
Д-димерЗголемување – знак за активација на системот за коагулација
PT, aPTTЗголемување – знак за активација на системот за коагулација
ПрокалцитонинЗголемување – маркер на бактериска инфекција (суперинфекција), диференцијација помеѓу вирусна или бактериска инфекција
ФеритинЗголемување – маркер на воспаление
Интерлеукин 6 (IL-6)Зголемување – маркер за воспаление, предиктор на цитокинска бура
Срцев Тропонин, CK-MBЗголемување – маркер за оштетување на срцевиот мускул
Гасни анализиЗа проценка на оксигенација и прилагодување на вентилација