Select Page

На состанокот беа презентирани новитети во лабораториската дијагностика, вклучувајќи маркери за пренатални инфекции и маркери за прееклкапмсија. Посебен осврт беше даден на неинвазивниот тест за проценка на хепатална фиброза ELF ( Enhanced liver fibrosis) на производителот Siemens Healthineers.
Состанокот беше акредитиран во Лекарска Комора со 4 поени за слушатели, 6 за предавачи.