Close
Пребарување
Filters

КЛИНИЧКА ХЕМИЈА

Воислава Дервишевиќ, дипл. инж. биохем.

e-mail: voislava.janevska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700 
факс: + 389 2 3079 400

Жаклина Солтировска, дипл. инж. биолог

e-mail: zaklina.soltirovska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700 
факс: + 389 2 3079 400

Марија Циривири, дипл. молекуларен биолог

e-mail: marija.kocevska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700 
факс: + 389 2 3079 400

Трпе Новевски

e-mail: trpe.novevski@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700 
факс: + 389 2 3079 400