Select Page

РЕЗИДУИ

Резидуи се дефинираат како остатоци од супстанциите кои намерно се користат во текот на процесот на производство на храна. Портфолиото на R-Biopharm содржи различни тест системи за детекција на хормони/анаболици и антибиотици во различни медиуми.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ