Select Page

MAXI ALLERGY SCREEN

Ин витро дијагностички тестови на производителот R-Biopharm за квантитативна детерминација на алерген специфични ИгЕ антитела во серум. Избор од над 700 различни поединечни и групни алергени, со можност за комбинација на алергени по сопствен избор. Методата е со висока специфичност, сензитивност и точност (Студија на W. Kersten – Institute for Environmental and Industrial Mdicine, Moers).

Опис

Можност за добивање на концентрација на Специфични IgE на: лекови, хемикалии и алергени од работна и животна средина, инхалаторни алергени, нутритивни алергени (вклучувајќи зачини и адитиви), инсекти и нивни отрови, како и паразити и бактерии.
Користењето на моќниот софтвер овозможува компјутерска интерпретација на интензитетот на алергиската реакција во 6 класи и точна концентрација на Специфични IgE антитела изразена во IU/ml.