Close
Пребарување
Filters
Производите на Thermo Fisher Scientific се дизајнирани да обезбедат репродуцибилност и перформанси во секојдневните активности вклчувајќи производи за реверзна транскрипција, PCR, електрофореза на нуклеински киселини и клонирање.

Прочитај повеќе