Select Page

ВРАБОТЕНИ И КОНТАКТИ

ДИРЕКТОР НА ПРОДАЖБА


Маргарита Здравковска, дипл.биолог
e-mail: margarita.zdravkovska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

СЕКТОР МИКРОБИОЛОГИЈА


Георги Велјаноски, дипл. земјоделски инженер
e-mail: georgi.veljanoski@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Бојана Депинова Митовска, доктор по дентална медицина
e-mail: bojana.depinova.mitovska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

СЕКТОР ИМУНОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА


Татијана Пецевска, доктор по дентална медицина
e-mail: tatijana.pecevska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Кирил Поповски, доктор на медицина
e-mail: kiril.popovski@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Maja Стојановска, дипл.инж.биолог
e-mail: maja.stojanovska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Александра Прокопенко, дипл. фармацевт
e-mail: aleksandra.tasevska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

 

СЕКТОР КЛИНИЧКА ХЕМИЈА И ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА


Воислава Дервишевиќ, дипл. инж. биохем.
e-mail: voislava.janevska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Жаклина Солтировска, дипл. инж. биолог
e-mail: zaklina.soltirovska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Трпе Новевски
е-mail: trpe.novevski@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Трајче Лазаров, дипл. инж. биохем.
е-mail: trajce.lazarov@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

СЕКТОР МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА И ХУМАНА ГЕНЕТИКА


Сандра Пановска, дипл. молекуларен биолог
e-mail: sandra.panovska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Тамара Савова, магистер по лабораториска анализа и инженерство во фармација
e-mail: tamara.savova@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

 

МЕДИЦИНСКИ МАРКЕТИНГ И РЕГИСТРАЦИИ


Даниела Наунова – Спироска, доктор на медицина
e-mail: daniela.naunova@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Анамарија Тренчевска, дипл.економист
e-mail: anamarija.trenchevska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

ЛАБОРАТОРИСКА ДИЈАГНОСТИКА (СЕКТОР ЗА ПОДРШКА НА АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА)


Билјана Димитриевска, дипл. фармацевт
e-mail: biljana.dimitrievska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Елена Стојановска, доктор по дентална медицина
e-mail: elena.stojanovska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Влатко Стоименов, магистер по фармација
e-mail: vlatko.stoimenov@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Анета Ралевска, доктор по дентална медицина
e-mail: aneta.ralevska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА


Звонко Глигоров, дипл.електроинженер-раководител на сектор
e-mail: zvonko.gligorov@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Жарко Коцев,дипл.електроинженер
e-mail: zharko.kocev@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Дејан Ковачовски, дипл.електроинженер
e-mail: dejan.kovacovski@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Дejан Парцански, дипл.електроинженер
e-mail: dejan.parcanski@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

СЕКТОР ФИНАНСИИ


Валентина Неделковска, финансов менаџер, дипл. економист
e-mail: valentina.nedelkovska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Светлана Ивановска, дипл. економист
e-mail: svetlana.ivanovska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Славица Блажевска, дипл. економист
e-mail: slavica.blazevska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Даниела Николовска, дипл. економист
e-mail: daniela.nikolovska@avicena.com.mk

телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

ЛОГИСТИКА И НАБАВКА


Мартина Спасова
e-mail: martina.spasova@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Матеа Куновска
e-mail: matea.kunovska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

ПРАВЕН СЕКТОР


Никола Костоски, магистер по правни науки
e-mail: nikola.kostoski@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

 

 ИЗВРШЕН АСИСТЕНТ


Билјана Димеска
e-mail: biljana.dimeska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400
моб.:+389 72 272 225

ПРИЕМЕН ПУЛТ


Ефимија  Мишовска

e-mail: efimija.mishovska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ


Звонко Давчевски
e-mail: zvonko.davcevski@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Бранко Аџимитрески
e-mail: branko.adzimitreski@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Горан Ѓоргиевски
e-mail: goran.georgievski@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Џенан Балиќ
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Сузана Филимановска
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400

Славица Јаневска
телефон: + 389 2 3079 700
факс: + 389 2 3079 400