Select Page

ИМУНОЛОГИЈА

Тамара Савова, магистер по лабораториска анализа и инженерство во фармација

e-mail: tamara.savova@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700 
факс: + 389 2 3079 400