Select Page

КЛИНИЧКА ХЕМИЈА

Жаклина Солтировска, дипл. инж. биолог

e-mail: zaklina.soltirovska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700 
факс: + 389 2 3079 400

Воислава Дервишевиќ, дипл. инж. биохем.

e-mail: voislava.janevska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700 
факс: + 389 2 3079 400

Стефан Давидовски дипл. лаб.биоинженер

е-mail: stefan.davidovski@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700 
факс: + 389 2 3079 400