Select Page

Комплетно автоматизирани системи за идентификација и антибиограм

Широка палета на хромогени, селективни и општи подлоги, од производителот OXOID, за рутинска употреба во микробиолошки лаборатории.

Хромогените подлоги од производителот OXOID, овозможуваат јасна визуелизација на бактериските колонии кои се со впечатливи бои, со што се врши диференцијација и пресумптивна идентификација на соодветниот микроорганизам.

Се прикажуваат сите 2 резултати