Select Page

КОНТРОЛА НА ХРАНА

Георги Велјаноски, дипл. земјоделски инженер

e-mail: georgi.veljanoski@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700 
факс: + 389 2 3079 400

Бојана Депинова Митовска, доктор по дентална медицина

e-mail: bojana.depinova.mitovska@avicena.com.mk
телефон: + 389 2 3079 700 
факс: + 389 2 3079 400