Select Page

Диспензери за дискови за анибиограм

Прецизна апликација на дискови за одредување антибиограм, за различни големини на подлоги и со различен број на антибиотици.