Select Page

Готови подлоги

Широка палета на хромогени, селективни и општи подлоги, од производителот OXOID, за рутинска употреба во микробиолошки лаборатории. Хромогените подлоги од производителот OXOID, овозможуваат јасна визуелизација за бактериските колонии кои се со впечатливи бои, со што се врши диференцијација и пресумптивна идентификација на соодветниот микроорганизам.