Select Page

Индиректна имунофуоресценција

Широка палета на мултипараметарски и единечни тестови за детекција на причинители на различни заболувања.

Showing all 2 results