Select Page

BN PROSPEC SYSTEM

Неопходен за секоја имунолошка лабораторија, BN ProSpec System е комплетно автоматизиран анализатор. Како примерок користи серум, плазма, урина, цереброспинална течност, и тоа различни видови примероци истовремено. Менито на тестови нуди широк спектар на анализи неопходни за рана дијагноза и следење на пациенти со бубрежни заболувања, анемии и метаболизам на железо, моноклонални гамопатии и други клинички важни состојби и иновативни анализи (Cystatin C и CTD).

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ