Select Page

BN II SYSTEM

BN II System ја користи веќе докажаната технологија на нефелометрија за анализа на широка палета на протеини. Тест менито содржи рутински и специфични плазма протеини, но и иновативни анализи : Cyststin C како нов маркер за рана детекција на промена во бубрежната функција и CDT (Carbohydrate-Defficient Transferrin).

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ