Select Page

ISOLATOR WRAP STERILE CONTACT PLATES

Како посебна категорија се издвојуваат контактните плочи на Remel – Thermo Scientific: Sterile Pack Contact Plates и Isolator Wra Sterile Contact Plates кои при подготовката се подложени за гама зрачење валидирано во согласност со ISO стандардите, со цел да се постигне највисоко ниво на стерилнос. Тие го задоволуваат нивот на стерилност кое е потребно во фармацевтската индустрија и с енаменети за контрола на површините во изолатор.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ