Select Page

RIDA QLINE ALLERGY

Rida qLine Allergy претставува ин витро дијагностички тест за квантитативна детекција на алерген-специфични IgE антитела во серум или плазма. Готови панели со по 20 алергени ( инхалаторни, нутритивни, инсекти и нивни отрови, педијатриски, комбинирани за наше поднебје) за ефикасно дијагностицирање и и 5 стандарди калибрирани согласно интернационална референца – стандард на СЗО „2nd WHO IRP 75/502 for human IgE“

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Категорија

Опис

• Единствен квантитативен алерготест со стандардна крива калибрирана согласно стандард на СЗО „2nd WHO IRP 75/502 for human IgE“

• Имуноензимска анализa на нитроцелулозна мембрана (имуноблот)

• Готови панели со по 20 алергени (инхалаторни, нутритивни, инсекти и нивни отрови, педијатриски, комбинирани за наше поднебје)

• За содржината на алергени на соодветниот панел кликнете тука.

• Секој стрип има по 5 стандарди, за прецизни квантитативни резултати

• Потребни се само 400 µl серум или плазма за еден панел.

• Време на изведување само 2.5 часа

• RIDA qLine® Soft софтвер, лесен за употреба

• Квантитативни резултати изразени во IU/ml и во RAST класи (0 – 6)

Исклучително значајни предности на ин витро алергодијагностиката:

– Не постои ризик од анафилакса и други несакани реакции

– Избегнување лажно-позитивни реакции, предизвикани од вазомоторни и други неалергиски механизми, поврзани со ин виво апликација на алергенот

– Нема ограничувања во однос на возраста

– Манифестната алергиска реакција не е пречка за изведување на тестот, со што се избегнува одложување на алергодијагностиката

– Не е потребен прекин на анти-алергиска и било каква друга терапија за изведување на тестот

– Методите се рефентни и стандардизирани според поставените критериуми на СЗО

– Сигурност, безбедност и удобност за пациентот