Select Page

INNOVANCE PFA-200 SYSTEM

INNOVANCE PFA-200 системот овозможува автоматска проценка на функцијата на тромбоцитите за вродени, стекнати и индуцирани дисфункции на тромбоцитите, за само 5-8 минути. Ги мери процесите на примарната хемостаза и заради специфичната технологија на работа, овозможува реална хемодинамска средина за самите мерења.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ