Select Page

SOLERIS® NEXT GENERATION COMPLETE SYSTEM

Најнов, современ, оптички систем за едноставна, брза и прецизна детекција на микробиолошка контаминација на храна и вода во еден чекор. Уникатна технологија за детекција на микроорганизми преку мониторење на микробниот раст со специфични детектори.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Опис

Микробиологија со брзина на светлината

Soleris® системот се состои од инкубатор, ready-to-use вијали и софтвер. Базирајќи се на автоматизирана оптичка технологија која комбинира едноставна методологија и класична микробиологија, Soleris® обезбедува репродуцибилна, брза и точна детекција и енумерација на широк спектар на микроорганизми од различни видови примероци – вклучувајќи храна, млечни производи, пијалоци, додатоци во исхрана и козметика. Можност за истовремено тестирање на 1024 примероци (не е потребно дозирање) користејќи до дури 32 инструменти поврзани со еден компјутер. Сигнификантно редуцирано време на детекција благодарение на оптимизирана техника на боење и оптички сензори за постојан мониторинг на микробниот раст.

Вијала

Soleris® системот е брз оптички систем за детекција на микробиолошка контаминација кој се базира на инoвативна примена на класичната микробиологоја позната на микробиолозите. Оптичкиот систем со помош на специфични детектори го мери микробниот раст преку следење на pH вредноста и други биохемиски реакции кои генерираат промена на бојата при раст на микроорганизмите.

Опрема и Софтвер

Инструментот Soleris е достапен во две конфигурации: 128 или 32. Soleris 128 е наменет за корисници со поголема фрекфренција на работа, со можност за мониторинг на 128 поединечни мостри истовремено. Има четири независни инкубатори, секој со можност да одржува температура помеѓу 15-60 ° C ± 0.5 ° C. Примероците можат да се додадат во секое време, без потреба од дозирање.